Kotlíkové dotace


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní zdroje. O peníze z dotačního programu žádají kraje a ty je následně rozdělují mezi domácnosti. Celkově je vyčleněno 9 miliard korun na realizaci ekologického vytápění domácností. Celý program probíhá mezi lety 2015 - 2020, v tomto období plánuje MŽP výměnit až 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které značně znečišťují ovzduší, za nové nízkoemisní ekologické zdroje vytápění. Podpora se vztahuje na výměnu kotle na tuhá paliva, který je označen jako hlavní zdroj vytápění v rodinném domě, včetně rekonstrukce celé topné soustavy. Výměna je možná i v případě, že je v domě současně i jiný zdroj vytápění například elektrokotel apod.

Oprávněným žadatelem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn teplovodním kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být i společní majitelé takového objektu, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich s tím, že druhý z manželů musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a pořízením nového zdroje vytápění.

Maximální výše dotace je 127 500 Kč, ta je určena podle typu nového kotle, který máte zájem instalovat:

Kotel na uhlí70%
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa), plynový kondenzační kotel75%
Kotel na biomasu, tepelné čerpadlo80%
+ dalších 5 % dotace je možno získat při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

Vyměnit svůj starý kotel za nový, uvedený v seznamu Státního fondu životního prostředí ČR. Každý kotel musí splňovat přísné technické a emisní limity uvedené v evropské směrnici EKODESIGN. Podpora se nevztahuje na níže uvedené typy topidel na tuhá paliva:

 • kotel na tuhá paliva
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo
 • solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody
 • solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnnou zdroje tepla pro vytápění

Dotace mohou být využity na:

 • pořízení nového ekologického zdroje tepla
 • stavební práce, dodávky a služby související s pořízením nového zdroje vytápění
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy
 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti
  tzv. mikro energetických opatření týkajících se budov, které nedisponují alespoň energetickou třídou C

Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, dřevo, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude uznána.

Pokud váš dům nesplňuje ani energetickou účinnost C, budete pro přidělení dotace muset realizovat jedno z následujících opatření, které doporučí energetický specialista.

 • Zateplení střechy, nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor, nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. jižní fasáda apod.)
 • Oprava fasády (prasklin a dalších poruch – eliminace tepelných mostů)
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla